Drukuj 

REGULAMIN

dostępu do INTERNETU w Sieci Komputerowej JAP /SKJAP/

§ 1


1.   Niniejszy regulamin określa wzajemne obowiązki pomiędzy Operatorem a Abonentem korzystającym   z dostępu do SKJAP.

2.   Przez „dostęp do SKJAP" rozumiana jest możliwość transmisji danych między komputerem klienta a siecią zewnętrzną w oparciu o standardowe protokoły sieciowe.
3.   Dostęp do SKV może być realizowany wyłącznie poprzez urządzenia zgodne z określonymi przez operatora parametrami.
4.   Abonentem jest osoba fizyczna, która zawarła umowę o dostęp do SKJAP świadczony przez Operatora oraz opłaca ustalony w cenniku abonament.
5.   Dostęp do SKJAP może być realizowane wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu zamieszkania
Abonenta.
§ 2

1.   W ramach abonamentu opłacanego przez Abonenta na podstawie odpowiedniej Umowy
o dostęp do SKJAP,  Operator zobowiązuje się do stałej gotowości świadczenia określonych usług na rzecz Abonenta, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, cenniku usług i zawartej pomiędzy stronami Umowy.

2.   Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i uiszczania opłat w terminie, zgodnie z cennikiem. W przypadku nieterminowych wpłat  operator naliczy ustawowe odsetki za zwłokę.


3.   Wszelkie zmiany cen usług abonamentowych będą miały formę Aneksu do Umowy, minimum 30 dni przed ich wprowadzeniem.


4.   Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.


§ 31.   Operator zapewnia ochronę przekazywanych danych wynikającą z technologii świadczenia danej usługi.

2.   Operator udziela informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach oraz udogodnieniach tylko osobie, która zawarła umowę o świadczenie danej usługi.


3.   Osobom trzecim informacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach lub udogodnieniach udziela się w przypadkach przewidzianych prawem.


4.   Operator może opublikować listę referencyjną zawierającą spis swoich klientów chyba, że na pisemne żądanie klienta jego dane są zastrzeżone.


§ 4


1.   Węzły telekomunikacyjne SKJAP będą czynne przez 24 godziny na dobę, zastrzega się jednak możliwość krótkich przerw ze względu na czynności związane z obsługą systemu SKJAP oraz modernizacją i konserwacją sieci.

2.   Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu strat, jakie może ponieść Abonent na skutek niewłaściwego działania sieci zewnętrznej oraz urządzeń do niej przyłączonych, wynikłych z powodu przerwania połączenia, nie otrzymania poczty elektronicznej, oraz za informacje pobrane z sieci zewnętrznej, za skutki ich wykorzystania i nie gwarantuje ich wiarygodności, a także nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach Abonentów.
3.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn od niego nie zależnych
( klęski żywiołowe, awarie energetyczne, celowe uszkodzenie linii przesyłowych itp.) oraz awarie wynikłe z winy Telekomunikacji Polskiej S.A. ( np. awarie linii bezpośrednich ) lub innego operatora.
4.   Usterki w pracy sieci należy zgłaszać do operatora, który winien usunąć je w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 5


1.   Abonent zobowiązuje się do udostępnienia urządzeń dostępu do SKJAP na każde życzenie upoważnionego pracownika Operatora.


2.   W przypadku awarii urządzeń służących do uzyskania dostępu do SKJAP otrzymanych przez Abonenta od Operatora okres awarii, podczas którego osoby upoważnione przez Operatora nie miały dostępu do tych urządzeń nie podlega reklamacji.


3.   W przypadku awarii urządzeń służących do uzyskania dostępu do SKJAP stanowiących własność Operatora, które nastąpiły z powodu niewłaściwego korzystania z tych urządzeń przez Abonenta, Operator obciąży Abonenta pełnymi kosztami naprawy lub wymiany tych urządzeń. Czas takich awarii nie podlega reklamacji za korzystanie z dostępu do SKJAP świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta.


§ 6


1.   Umowa o dostęp do SKJAP  zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez strony Umowy w każdym momencie, za dwumiesięcznym  wypowiedzeniem złożonym na piśmie.

2.   Abonent jest zobowiązany do wnoszenia opłat za świadczone usługi niezależnie od tego czy z nich korzystał czy nie. Opłaty winny być wnoszone do 1-go dnia miesiąca za miesiąc następny (abonament płatny z góry). Brak opłaty w terminie spowoduje przerwanie dostępu do sieci, a warunkiem ponownego przyłączenia będzie uregulowanie zaległości i opłaty dodatkowej, stanowiącej równowartość  miesięcznego abonamentu. Zablokowanie  dostępu do internetu z powodu zaległości w opłacaniu abonamentu nie zwalnia abonenta od opłacanienia abonamentu za okres blokady.


3.   Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:

a)  nie uiszczenia przez Abonenta opłaty za świadczone usługi przez okres 3 miesięcy,
b) świadomego i nieuzasadnionego powodowania zjawiska przeciążenia systemu np. natłoku w sieci      
transmisji danych,
c)  próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci,
d)  niewłaściwego używania przez Abonenta lub odstępowania osobom trzecim urządzeń stanowiących własność Operatora,
e) nielegalnego udostępnienia łacza osobom trzecim

4.   Z dniem rozwiązania umowy Operator zaprzestaje świadczenia na rzecz Abonenta usług objętych umową.


5.   W przypadku rozwiązania umowy nie podlegają zwrotowi jednorazowe opłaty instalacyjne, podłączeniowe i abonament za okres rozliczeniowy.


§ 7


1.   Abonenci, bez względu na ich narodowość, są zobowiązani do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci globalnej - Internet.

2.   Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za pliki umieszczone na jego koncie ( przestrzeni dyskowej ).


3.   Abonent nie może scedować na osoby trzecie praw dostępu do SKJAP, przestrzeni dyskowej lub innych usług.


4.   Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli:

a)   podejmowane są działania sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem,
b)  treści rozprowadzane przez Abonenta naruszają w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne, etyczne i obyczajowe,
c) Abonent umieszcza na serwerach treści o charakterze pornograficznym.
d) Abonent udostępnia osobom trzecim połączenie sieciowe.

§8


1.   Wniesienie wpłaty za przyłącz jest traktowane jako zawarcie umowy i przyjęcie do wiadomości oraz stosowania regulaminu.