UA-18713008-3
All for Joomla All for Webmasters
A A A

Abonament jest płatny z góry.
Należność za abonament należy uregulować do 7 dnia bieżącego m-ca
Wszelkie dane wymagane do wykonania przelewu znajdują się na fakturze
oraz na stronie głównej.
Faktury Vat są wystawiane pierwszego dnia roboczego miesiąca za dany miesiąc. Termin płatności faktur wynosi 7 dni. Prosimy o terminowe opłacanie abonamentu.
Od przeterminowanych zobowiązań pobierane są ustawowe odsetki (13% w stosunku rocznym). W przypadku braku wpłaty za okres 2 miesięcy sygnał internetu może zostać zablokowany do momentu zapłaty zaległości (po uprzednim wystosowaniu stosownego komunikatu )zgodnie z par.10 umowy.Reklamacje:


Reklamacje Abonenta mogą dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług lub wysokości naliczanych opłat przez Operatora i winny być składane niezwłocznie po zaistnieniu uchybień.
Uprawniony do złożenia reklamacji jest Abonent.
Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 3 miesięcy od daty uchybienia, którego reklamacja dotyczy, przy czym reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi może
dotyczyć uchybień zaistniałych nie dawniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia reklamacji.
Z zastrzeżeniem zdania następnego, reklamacje należy składać w formie pisemnej do Biura Obsługi Klienta na adres podany w Umowie. Reklamacja
Abonenta powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni od jej doręczenia Operatorowi. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Abonent zostaje poinformowany pisemnie lub telefonicznie.
Reklamacja musi zawierać pod rygorem jej odrzucenia: nazwę Abonenta, adres jego siedziby/miejsce zamieszkania, numer faktury (jeżeli reklamacja dotyczy sposobu naliczenia opłat przez
Operatora), adres miejsca świadczenia usług, których reklamacja dotyczy, wysokość reklamowanej kwoty należności lub dokładne określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi oraz okres,
którego zdarzenie dotyczy, a także wszelkie dokumenty i posiadane dowody uzasadniające reklamację, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Abonenta.
Reklamacja dotycząca wysokości należności nie zwalnia z obowiązku jej zapłaty, przy czym w przypadku uznania reklamacji wniesiona opłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności
Abonenta.